Beleidsplan SVZ 2015 - 2020

Zeijen, 1 juli 2015

1. Inleiding

1.1 Betekenis en functie van SVZ voor Zeijen en omgeving

De sport vereniging Zeijen (SVZ), opgericht in 1947, heeft de rond de 200 leden en vervult een belangrijke rol in een kleine dorpsgemeenschap zoals Zeijen is. De vereniging ontleent haar bestaan aan het feit dat de inwoners van Zeijen en omgeving, ook wel de schoolkring Zeijen genoemd, al jaren lang en nog steeds de behoefte hebben om sport te bedrijven in de eigen, directe omgeving. De sport is het medium voor onderlinge contacten en de onderlinge verbroedering. Kortom, de vereniging heeft een belangrijke (sociale) functie en plaats in een relatief kleine gemeenschap.

De vereniging is er door en voor de leden. Dit wil zeggen dat de vereniging wordt gerund door leden die uit haar midden vrijwilligers verkiest om de vereniging namens hun te besturen en te organiseren met als doel om het deel kunnen nemen aan de sport te bewerkstelligen en te continueren. De vereniging bestaat al bijna 70 jaar door onder andere de inzet van vele vrijwilligers, het flexibele aanbod van diverse sporten en door open te staan voor alle nieuwe sporten binnen de schoolkring Zeijen en zo de deelnemers aan Zeijen te binden

1.2 Schets van (maatschappelijke) ontwikkelingen en de consequenties voor SVZ

Het organiseren en continueren van een vereniging wordt steeds gecompliceerder. Hiervoor zijn een aantal factoren aan te wijzen, o.a. :
• Er is in de regio een algemene krimp in de bevolking en dus ook in de traditionele doelgroepen van SVZ. Mede door de krimp is er ook een vergrijzing in de schoolkring.
• De wet- en regelgeving stelt steeds hogere eisen aan het functioneren van een vereniging als rechtspersoon met als gevolg dat van de bestuurders meer kennis wordt verlangd.
• De leden worden steeds mondiger en wensen meer inspraak en inzicht in het besturen van hun vereniging.
• De bezigheden van de mens nemen toe met als gevolg een meer passieve houding in relatie tot de verenigingsactiviteiten. Door drukte van werk en andere zaken komt de actieve inzet voor de vereniging in het gedrang. Dit kan tot gevolg hebben dat er steeds minder vrijwilligers onder de leden zijn die bereid zijn zich actief in te zetten voor de vereniging. Men zoekt namelijk steeds meer de ontspanning en de gezelligheid van de vereniging zonder verdere bestuurlijke verplichtingen. Het resultaat is dat er een kleine groep is die de kar trekt, met een bredere groep die alleen meedoet.
• Het blijft moeilijk om de jeugd te behouden voor de doorstroom naar de senioren.
• Inzet van trainers en begeleiders vergt meer professionaliteit.

Om het hoofd te bieden aan vele toch gecompliceerde factoren en ontwikkelingen is het belangrijk om een beeld en een visie te hebben over de toekomst van de vereniging. Op deze wijze is het namelijk gemakkelijker om een koers uit te stippelen en om eerder op allerlei ontwikkelingen in te spelen om daarmee de continuïteit van de vereniging te bewerkstelligen.

2. Doelstelling meerjarig beleidsplan en jaarlijks actieprogramma

Zoals hierboven al gezegd, moet SVZ bereid zijn open te staan voor het aanvaarden van alle sporten binnen de schoolkring Zeijen en zo de deelnemers aan Zeijen te binden. Voetbal en Volleybal zullen waarschijnlijk de populairste sporten blijven binnen de vereniging. Zij moeten in evenwicht zijn. Seniorenvoetbal is al afhankelijk van een instroom van sporters die niet in de schoolkring wonen. Dit is acceptabel en kan voortgezet worden met als doel minimaal twee seniorenelftallen te behouden.

Het beleidsplan moet rekening houden met de nieuwe situatie rondom de MFA De Zeijer Hoogte en de wens om de verplaatsing van het hoofdveld zo snel mogelijk te realiseren.
SVZ steunt ook de samenwerking tussen de Openbare Basisschool en heeft de intentie om tijdens de buitenschoolse opvang meer te betekenen voor de jeugd op sportief gebied.
Een aspect van de vergrijzing is dat er een groep gepensioneerden is die langer actief zal blijven. SVZ heeft ook de kans om deze als een nieuwe doelgroep actief te benaderen met sporten zoals gymnastiek, tennis en badminton.

Door bijbaantjes op de gebruikelijke sportmomenten, is het steeds moeilijker om de oudere jeugd te binden aan SVZ. Door flexibeler om te gaan met de - gebruikelijke – wedstrijd- en trainingstijden hoopt SVZ hiervoor een oplossing te hebben gevonden

Aan het eind van ieder jaar wordt het beleidsplan geëvalueerd en waar nodig herzien. Het resultaat daarvan krijgt zijn vertaling in het programma voor de volgende jaren.

3. Bestuurlijk/organisatorische vormgeving

3.1 Statuten en Huishoudelijk reglement

De juridische grondslag voor het huidige SVZ ligt in de statuten - en de nadere uitwerking daarvan op onderdelen in het huishoudelijk reglement - die door de algemene ledenvergadering zijn vastgesteld.

In deze statuten is het volgende vastgelegd: naam en zetel (art. 1), duur en doel (art. 2 en 3), de samenstelling van de vereniging, waarin het omni-karakter is vastgelegd (art. 4), het soort leden dat de vereniging kent (art. 5), toelating tot het lidmaatschap en beëindiging daarvan (art. 6), de verplichtingen van de leden (art. 7), de soorten geldmiddelen waarvan de vereniging zich bedient (art. 8), de wijze waarop het bestuur van de vereniging wordt verkozen en daaruit voortvloeiende verplichtingen voor de bestuursleden (art. 9), soort vergaderingen dat de vereniging kent en wijze waarop vergaderingen dienen te worden gehouden (art. 10) en de wijze waarop stemmingen dienen plaats te vinden (art. 11). Voorts wordt in art. 12 en 13 respectievelijk nog de wijziging van de statuten en de ontbinding en vereffening geregeld. Artikel 14 tenslotte zegt dat er een huishoudelijk reglement bestaat.

In de praktijk wordt doorgaans niet met de statuten/het huishoudelijk reglement op tafel bestuurd en wordt gehandeld "in de geest van". Statuten/huishoudelijk reglement dienen vaak alleen als 'naslagwerk': Hoe was het ook al weer geregeld? Als er wel met statuten/huishoudelijk reglement in de hand wordt bestuurd is er meestal sprake van een conflictsituatie.

Om problemen te voorkomen acht het bestuur het van essentieel belang de statuten/huishoudelijk reglement op een aantal onderdelen principieel te volgen. Binnen een vereniging is de algemene ledenvergadering het hoogste orgaan. Met besluitvorming over zaken die aan de algemene leden-vergadering toebehoren zal consequent en zorgvuldig te worden omgegaan. Het gaat daarbij om:
- het afleggen van rekening en verantwoording over het gevoerde beleid
- vaststelling van de begroting
- verkiezing van voorzitter, secretaris, penningmeester en eventueel een algemeen
plaatsvervanger.
(art. 10 lid 2).

Het bestuur heeft eveneens toestemming nodig van de algemene vergadering met betrekking tot zaken zoals omschreven in het huishoudelijk reglement artikel 11 lid 3 (Sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden en bezwaren van registergoederen .....etc.) en lid 4 sub I (het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen die een bedrag van € 10000,-- te boven gaan) en sub II (a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen b.. c.. d..).

3.2 De afdelingen/de afdelingsbesturen

De statuten (art. 10 lid 4) verplichten elk afdelingsbestuur voor het einde van het verenigingsjaar een algemene ledenvergadering bijeen te roepen, waarin in elk geval verantwoording voor het gevoerde beleid wordt afgelegd, een ontwerp-kostenbegroting wordt voorgelegd en de leden van het bestuur worden gekozen. In het huishoudelijk reglement (artikel 13) wordt de mogelijkheid geboden om ook middels schriftelijke berichtgeving rekening en verantwoording af te leggen over de gevoerde werkzaamheden.

In artikel 14 van het huishoudelijk reglement wordt de verhouding tussen verenigingsbestuur en afdelingsbestuur geregeld. Het afdelingsbestuur brengt verslag uit aan het verenigingsbestuur, eventueel met financiële verantwoording.
Het afdelingsbestuur is belast met het regelen van de zaken van zijn afdeling. Echter heeft de instemming nodig van het verenigingsbestuur voor activiteiten, aannemen van sponsors, wijze van verkiezing van het afdelingsbestuur. Het afdelingsbestuur kan de vereniging niet in en buiten rechte vertegenwoordigen.
3.3 Commissies

In het huishoudelijk reglement is geregeld dat het bestuur bevoegd is onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd (artikel 11 lid 3). De vereniging kent momenteel enkele commissies, namelijk de Website commissie, sponsorcommissie en Zeijer Kraantie.
3.4 Bestuurdersaansprakelijkheid

De bestuursleden van de vereniging zijn in principe persoonlijk aansprakelijk.
Belangrijk daarbij is echter dat de statuten worden nageleefd en wordt gehandeld binnen het mandaat dat door de ledenvergadering is gegeven.

Zo geeft de goedgekeurde begroting mandaat voor het doen van uitgaven conform de begroting. Echter een (forse) investering zonder goedkeuring door de ledenvergadering kan leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid.

SVZ is bestuurlijk een complexe vereniging, met name doordat het een omnivereniging is. Dit houdt in de praktijk meerdere ledenvergaderingen in, alsmede meerdere soorten besturen, waarbij het ene bestuur meer zelfstandig opereert dan het andere bestuur. Binnen een dynamische vereniging moet dit ook kunnen.
Maar van belang blijft wel om steeds alert te zijn op de formele status van een en ander.

Bestuursleden van SVZ lopen altijd het risico dat zij in privé worden aangesproken voor de activiteiten die zij als bestuurslid (of hun medebestuursleden) hebben uitgevoerd of nagelaten.
Hierbij hoeft het beslist niet te gaan om opzet.
Degene die een bestuurslid aansprakelijk stelt, kan redeneren vanuit de zaken zoals ze gelopen zijn, en vooraf kan niet alles overzien worden, hoe goed het bestuur haar best ook doet.

Om de aansprakelijkheid van bestuursleden (vrijwilligers) zoveel mogelijk te beperken is er door SVZ een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij/via AON (polinr. 51169097; adresgegevens: Postbus 1919, 3000 BX Rotterdam; tel 010-4488845)

3.5 Werkgeverschap

Met betrekking tot de honorering van de trainers of andere vrijwilligers wordt zoveel mogelijk aangesloten bij hetgeen gebruikelijk is; uitgangspunt is een gezond evenwicht tussen kosten voor de vereniging en kwaliteit van de trainer. Uiteindelijk geeft het begrotingsbeleid van de vereniging de maximale beloning van de trainer aan.

Met de trainer wordt ofwel een vrijwilligersafspraak, ofwel een urendeclaratie, ofwel een arbeidsovereenkomst afgesloten.

Vrijwilligersvergoeding voor inzet en voor kosten
Vrijwilligers krijgen een forfaitair bedrag vergoed. De belastingdienst heeft wel een maximum gesteld aan dit bedrag. Indien er een vergoeding per uur wordt ontvangen en de vrijwilliger is 23 jaar of ouder, mag er maximaal € 4,50 per uur vergoed worden, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar.
Indien er een vergoeding per uur wordt ontvangen en de vrijwilliger is jonger dan 23 jaar, mag er maximaal € 2,50 per uur vergoed worden, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Indien er een vast bedrag als vergoeding wordt ontvangen gelden enkel de eisen van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. De Belastingdienst wil met deze maximumbedragen het onderscheid tussen vrijwilligerswerk en beroepsmatig werk afscheiden. Daarnaast geldt dat er alleen sprake is van een vrijwilligersvergoeding als er aan alle eisen (per uur, per maand en per jaar) wordt voldaan.

Bijstandsuitkering
Indien de vrijwilliger een bijstandsuitkering ontvangt van de gemeente, mag er wel vrijwilligerswerk uitgevoerd worden, maar mag er maximaal € 95 per maand en € 764 per jaar vergoed worden. Indien er onder deze maximumbedragen gebleven wordt zal er niet gekort worden op de uitkering. Daarnaast kan de gemeente de vrijwilliger verplichten om vrijwilligerswerk uit te voeren in het kader van re-integratie. Dan mag de vergoeding wel maximaal € 150 per maand en € 1.500 zijn. Ook hierbij geldt weer dat aan beide eisen voldaan moet worden om sprake te zijn van een vrijwilligersvergoeding.

4. Financieel beleid

4.1 Begrotingsbeleid
Als vereniging werkt SVZ met een begroting. Deze begroting wordt voorafgaand aan het boekjaar (1juli/30juni) opgesteld door de penningmeester, geaccordeerd in het bestuur en vervolgens vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering.

Afdelingen kunnen met een eigen begroting werken, maar het betreft altijd een sub-begroting die deel uitmaakt van de totale begroting. Ook voor de afdelingen geldt dat de penningmeester van SVZ uiteindelijk verantwoordelijk is voor de inhoud van de begroting, dus de begroting van de afdeling moet in samenspraak met de penningmeester worden opgesteld. Vervolgens geldt eveneens dat ook de afdelingsbegroting ( als onderdeel van de begroting van SVZ) in de Algemene Ledenvergadering moet worden vastgesteld.

De vereniging streeft ernaar om financieel gezond te zijn. Uitgangspunt voor de begroting moet zijn dat er geen sprake is van een tekort.

Om tegenvallers op te vangen moet de vereniging over voldoende eigen vermogen beschikken. Uitgangspunt daarbij is dat de vereniging in staat moet zijn om één jaar zonder inkomsten door te kunnen komen.

De begroting is uitgangspunt voor het doen van uitgaven. Uitgaven die niet in de begroting opgenomen zijn, mogen niet worden gedaan.

De inkomsten voor S.V.Z. komen uit contributies, donateursgelden, activiteiten, sponsoring, subsidies, zelfwerkzaamheid en uit de exploitatie van het "Zeijer Kraantie" en de kantine.

4.2 Contributiebeleid
Het contributiebeleid van S.V.Z. heeft als uitgangspunt het betaalbaar houden van de sport voor onze leden. In de jaarlijkse algemene ledenvergadering worden de contributies vastgesteld. De contributies voor de junioren en de senioren worden in principe jaarlijks geïndexeerd, evenals donateursbijdragen.

Echter, het bestuur heeft besloten om voor het komend seizoen (2014/2015) en voor het seizoen daarna (2015/2016) de basiscontributie van de leden niet te verhogen.
Wel wil het bestuur vanaf volgend seizoen ( 2015/2016) een extra jaarlijkse bijdrage van elk actief senior lid te vragen door een verplichte deelname aan de Grote Clubactie. Dit bedrag wordt elk jaar in augustus bij de senior leden geïncasseerd. Elk actief senior lid ontvangt dan een boekje van 5 loten (huidig bedrag € 3,00 per lot, waarvan € 2,40 voor SVZ is bestemd). Hij / zij mag zelf beslissen of hij of zij de loten houdt of verkoopt aan familieleden of anderen.
Op deze manier worden de inkomsten voor SVZ verhoogd, terwijl iedereen meedoet aan een kansspel voor prijzen.

4.3 Activiteiten
Activiteiten bieden de mogelijkheid om extra inkomsten te genereren. Vaste activiteiten zijn het ophalen van oud papier (papieractie) en de "Grote Clubactie".
Voor speciale doeleinden, bijv. een buitenlandreis voor de jeugd, kunnen in overleg met het verenigingsbestuur extra activiteiten worden georganiseerd.

4.4 Sponsorbeleid
Sponsorgelden leveren een belangrijke bijdrage aan de inkomsten voor S.V.Z.
Er zijn verschillende mogelijkheden voor sponsoring, waarvan e.e.a. is vastgelegd in het "Sponsorbeleidsplan". Doelstelling is om gelden te genereren voor alle afdelingen van S.V.Z.

4.5 Zeijer Kraantie
Het "Zeijer Kraantie"is het contactorgaan voor alle verenigingen in de voormalige schoolkring Zeijen. Het blad verschijnt éénmaal per twee weken in een oplage van ca. 400 stuks. Redactie en administratie berusten bij S.V.Z. Contributies en advertentiegelden zorgen voor extra inkomsten voor de vereniging. Jaarlijks worden de tarieven vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering.
Tariefswijzigingen zijn met name afhankelijk van de productiekosten (papier).

4.6 Subsidies
De gemeente Tynaarlo verstrekt geen jaarlijks subsidie meer voor de jeugdleden.

5. Vrijwilligersbeleid
S.V.Z. is een vrijwilligersorganisatie, die waar mogelijk, ook in de toekomst zoveel mogelijk vrijwilligers wil behouden. Het is daarom aan te bevelen een vrijwilligerscoördinator aan te stellen, die verantwoordelijk is voor zowel het onderhouden van contacten met vrijwilligers, als wel voor inventarisatie van de vrijwilligersbehoefte bij de afdelingen en werving van nieuwe vrijwilligers.

5.1 Categorieën vrijwilligers
Er zijn twee groepen vrijwilligers; de onbetaalde vrijwilligers (bestuur, ouders van leden, , maandagmiddag vrijwilligersgroep, etc.) en de vrijwilligers die een vergoeding krijgen (trainers, verzorger).
De vergoeding is maximaal de wettelijk toegestane vrijwilligersvergoeding.

5.2 Vrijwilligersbijdragen en vrijwilligerscontracten
De afspraken met betaalde vrijwilligers moeten worden vastgelegd in een contract.
Zie hoofdstuk 3.7

5.3 Onkostenvergoedingen
Onkosten, gemaakt door vrijwilligers worden uitsluitend vergoed door S.V.Z. indien hier vooraf afspraken over zijn gemaakt.

6. Accommodatiebeleid

6.1 Sportvelden

S.V.Z. huurt 2 sportvelden van de gemeente Tynaarlo, te weten een hoofdveld met veldafscheiding, goedgekeurd door de K.N.V.B. voor wedstrijdgebruik gelegen aan de Rheeërweg en een trainingsveld met verlichting aan de Ubbenaseweg. De oefenhoek (het oude trainingsveld) wordt ook door de vereniging gebruikt, maar hiervoor wordt geen huur betaald.

Door beide partijen is een overeenkomst gesloten voor cultuurtechnisch onderhoud van de sportterreinen. Het deel rondom de velden wordt beheerd door SVZ. Hiervoor wordt geen vergoeding ontvangen. De gemeente is verantwoordleijk voor het onderhoud van de speelvelden.

SVZ wil de voorlopige afspraken met de gemeente Tynaarlo voortzetten over de verplaatsing van het hoofdveld naar het trainingsveld, waarbij de uitvoering van het plan bekostigd moet worden uit de verkoop van woningen op het oude hoofdveld. Om dit te bereiken wordt een groep geformeerd met vertegenwoordigers uit de vereniging en de BVZ.

6.2 Sportzaal in de MFA De Zeijer Hoogte

S.V.Z. maakt gebruik van de faciliteiten van de MFA De Zeijer Hoogte gelegen aan de Ubbenaseweg in Zeijen.

De afdelingen Bewegen en Volleybal maken het gehele seizoen gebruik van de zaal en de afdeling Jeugdvoetbal alleen gedurende de wintermaanden.
Naast de zaal, kleedruimtes en douches, wordt er gebruik gemaakt van de aanwezige materialen. Deze materialen zijn deels eigendom van de gemeente Tynaarlo, deels van de school " De Zeijer Hoogte" en deels van S.V.Z.

De materialen van de gemeente worden jaarlijks gecontroleerd en zo nodig ter reparatie meegenomen door de firma Janssen en Fritzen. Er is een afspraak gemaakt met de gemeente om het bestuurslid van de afd. Gymnastiek op de hoogte te houden van de resultaten van deze " check ups" .

Onderhoud van het gebouw is de verantwoordelijkheid van het zelfstandig bestuur van de Stichting De Zeijer Hoogte, zoals ook het schoonhouden van de ruimtes en bijvoorbeeld het doorspoelen van de waterleidingen ter voorkoming van legionellabesmetting.
Voor het gebruik van de accommodatie en de faciliteiten van de MFA betaalt S.V.Z. een huurbedrag aan het bestuur van de Stichting De Zeijer Hoogte.

6.3 Kantine
S.V.Z. beschikt niet meer over een eigen kantine, maar maakt gebruik van de kantine in de MFA. Het beheer van deze kantine is in handen van de Stichting de Zeijer Hoogte. SVZ Leden moeten zich bij gebruik van de kantine gedragen conform het huishoudelijk reglement van de Stichting.

7. Informatie en voorlichting
Ontruimingsplan MFA "DE ZEIJER HOOGTE"

8. Sponsorbeleidsplan
Evenals vele andere sportverenigingen heeft SVZ te maken met stijgende kosten en afnemende subsidies. Met name de kosten voor huur van de sportvelden zijn enorm gestegen. De gemeente Tynaarlo verstrekt nog een kleine en afnemende subsidie voor jeugdsporters. Alle overige subsidies zijn inmiddels al gestopt. Ook in de toekomst zullen gemeente en KNVB hun kosten sneller en meer gaan doorberekenen aan de vereniging. Daarnaast zijn ook de kosten voor zaalhuur (afdeling Bewegen, volleybal en voetbal) gestegen. Om aan de stijgende kosten het hoofd te bieden heeft de vereniging een aantal opties, zoals contributieverhoging, acties en sponsoring.

Het beleid van SVZ is om de contributies op een zodanig niveau te houden dat de sport voor iedereen betaalbaar blijft. De inzameling van oud papier, deelname aan de "Grote Clubactie" en de advertentie inkomsten van het "Zeijer Kraantie" zorgen jaarlijks voor extra inkomsten. Ook een deel zelfwerkzaamheid met betrekking tot het onderhoud van de sportvelden en het clubgebouw helpen de kosten enigszins terug te brengen. Wat overblijft, is het verkrijgen van inkomsten uit sponsoring en donateurschap.

8.1 Doel
Het doel van sponsoring is het genereren van middelen om de vereniging goed te laten functioneren. SVZ doet dit door bedrijven of personen de gelegenheid te geven zich te presenteren middels de vereniging.

8.2 SVZ
SVZ, opgericht in 1947, is een kleine sportvereniging met ca. 200 leden, verdeeld over de afdelingen voetbal, volleybal en bewegen. Alle afdelingen hebben een eigen bestuur en functioneren zelfstandig. De eindverantwoordelijkheid ligt bij het hoofdbestuur, dat verder vooral een ondersteunende functie heeft.

8.3 Sponsorgroep Zeijen
Binnen de schoolkring Zeijen is een groep bedrijven en particulieren die een sponsorgroep hebben opgericht voor iedereen de SVZ een warm hart toedraagt. Door middel van een goed contact met de contactpersoon van deze sponsorgroep ontvangen wij hun jaarlijkse bijdrage.

SVZ biedt een aantal sponsormogelijkheden:

1. Teamsponsoring
Er bestaat een mogelijkheid tot teamsponsoring.

Er zijn mogelijkheden voor naamsvermelding op shirts, trainingspakken en tassen.
Tijdens thuiswedstrijden wordt de naam van de hoofdsponsor vermeld in het programma.
SVZ verplicht zich tot aanschaf en onderhoud van sportkleding, trainingspakken en tassen.
Ook zorgt SVZ voor zoveel mogelijk "free publicity" ten gunste van de sponsoren.
Het streven van SVZ is om eens per jaar een informele bijeenkomst te organiseren voor alle sponsoren. De afdelingen zijn hiervoor verantwoordelijk. Met alle sponsoren sluit SVZ een driejarig contract af, ingaande op 1 augustus van het jaar. Alle kosten met betrekking tot bedrukken van kleding en tassen komen ten laste van de sponsoren.
- Voetbal jeugd heeft één hoofdsponsor en een aantal subsponsors.
- Volleybal heeft twee hoofdsponsoren en een aantal subsponsoren indien nodig.

2. Reclamebordsponsoring
Langs het voetbalveld is ruimte voor het plaatsen van een reclamebord. Ook voor reclamebordsponsoring wordt een driejarig contract afgesloten. Daarnaast wordt er jaarlijks een bedrag overgemaakt aan de club. De kosten voor materiaal en belettering van het reclamebord zijn voor rekening van de sponsor. SVZ draagt zorg voor het schoonhouden van de borden. De borden dienen te zijn gemaakt van "trespa", 6mm dik en met een afmeting van 250 x 60 cm.

3. Wedstrijdbal
Bij elke thuiswedstrijd van SVZ 1 wordt er door een sponsor een wedstrijdbal aangeboden. De kosten voor het aanbieden van een wedstrijdbal bedragen maximaal € 75,- per keer. SVZ draagt zorg voor aankoop van de ballen en voor naamsvermelding van de sponsor in de kantine (gedurende het hele seizoen).
Scorebordsponsor

Op het scorebord is ruimte voor naamsvermelding van een sponsor. De scorebordsponsor gaat ook een contract aan voor drie jaar. Daarnaast wordt er jaarlijks een bedrag overgemaakt aan de club. De kosten van belettering zijn voor rekening van de sponsor, het scorebord wordt door SVZ ter beschikking gesteld. Ook zorgt SVZ voor het schoonhouden van het bord.

4. Club van 50
De club van 50 is een groep betrokken clubgenoten die SVZ een warm hart toedragen en door middel van het sponsoren van € 50,00 per jaar zo mee werken om voor de club een aantal extra's te kunnen realiseren.

5. Spandoek op het vangnet
Er bestaat ook de mogelijkheid om een spandoek op het vangnet te plaatsen, de kosten voor het maken van het spandoek is voor rekening van de sponsor. Daarnaast wordt er jaarlijks een bedrag overgemaakt aan de club.

6. Verzamelbord
Hierop staan alle sponsoren van het jeugdvoetbal vermeld.

7. Advertenties

Website Zeijen.nu:
Er kunnen advertenties worden geplaatst op Zeijen.nu, onder het tabblad SVZ.

Zeijer Kraantie:
Er kunnen advertenties worden geplaatst in het Zeijer Kraantie, dat een keer per twee weken verschijnt. Het Zeijer Kraantie verschijnt 1 maal per 2 weken, oplage ca. 400 stuks.Terug