Statuten

Zeijen, 30 augustus 1998

Naam en Zetel

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: "Sport Vereniging Zeijen", en is gevestigd te Zeijen, gemeente Zuidlaren.
  De vereniging werd opgericht op vijftien februari negentienhonderd zeven en veertig.
 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
 3. De vereniging is ingeschreven in het handelsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Meppel.

Duur

Artikel 2

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van één juli tot en met dertig juni.

Doel

Artikel 3

 1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en bevorderen van de sport in het algemeen, met uitzondering van beroepssport.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  a. aansluiting bij de bond van elke sport welke binnen de vereniging wordt beoefend casu quo bevorderd;
  b. deel te nemen aan de door de onder "a" bedoelde bonden georganiseerde competities en wedstrijden;
  c. wedstrijden te doen houden;
  d. evenementen op het gebied van de sport in het algemeen te organiseren;
  e. de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden.

Samenstelling van de vereniging

Artikel 4

De vereniging kent afdelingen in ieder waarvan een bepaalde tak van sport wordt beoefend. Deze afdelingen bezitten geen rechtspersoonlijkheid. De wijze van instelling en inrichting van deze afdelingen zal worden geregeld bij huishoudelijk reglement.

Leden

Artikel 5

 1. De vereniging kent:
  a. ereleden;
  b. leden van verdienste;
  c. betalende leden, onderscheiden in senior- en juniorleden;
  d. donateurs.
 2. Ereleden zijn zij, die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt ten opzichte van de vereniging of de sport in het algemeen.
  Zij worden als zodanig benoemd in een algemene ledenvergadering met minstens twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
  Zij zijn vrijgesteld van contributiebetaling en hebben stemrecht;
 3. Leden van verdienste zijn zij, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt ten opzichte van de vereniging;
  Zij worden als zodanig benoemd in een algemene ledenvergadering met minstens drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.
  Zij zijn vrijgesteld van contributiebetaling, hebben stemrecht en kunnen als bestuurslid worden verkozen;
 4. Betalende leden zijn zij, die gerechtigd zijn aan oefeningen en wedstrijden deel te nemen. Zij betalen een bij huishoudelijk reglement te
  bepalen contributie;
 5. Donateurs zijn zij, die de vereniging geldelijk steunen;
 6. Stemgerechtigd zijn:
  a. betalende leden;
  b. leden van verdienste;
  c. ereleden.

Lidmaatschap

Artikel 6

 1. Over de aanvraag tot toelating van een lid beslist het verenigingsbestuur. De aanvraag dient te geschieden volgens de regels
  opgenomen in het huishoudelijk reglement.
 2. Bij niet-toelating kan, op verzoek van het lid dat om toelating heeft verzocht, de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating
  besluiten. Een dergelijk verzoek moet worden ingediend bij het verenigingsbestuur, dat verplicht is het als agendapunt op de algemene
  ledenvergadering op te voeren.
 3. Door verkrijging van het lidmaatschap van de vereniging wordt men tevens lid van de landelijke bond waarbij de afdeling tot welke men
  toetreedt, is aangesloten.
 4. Het lidmaatschap eindigt door:
  a. overlijden;
  b. opzegging door een lid, met inachtneming van het hieromtrent in het huishoudelijk reglement bepaalde;
  c. opzegging door het verenigingsbestuur wegens wanbetaling;
  d. royement door de algemene ledenvergadering, met minstens drie/vierde van de uitgebrachte geldige stemmen;
  e. beëindiging van het lidmaatschap door één der bonden, als bedoeld in het derde lid van dit artikel.

Verplichtingen

Artikel 7

 1. De leden zijn verplicht:
  a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het verenigingsbestuur, de algemene ledenvergadering
  of een ander orgaan van de vereniging na te leven;
  b. de statuten en reglementen van de bonden, als bedoeld in artikel 6, derde lid, de besluiten van één der organen van de bonden,
  alsmede de van toepassing zijnde spelregels van de bonden na te leven;
  c. de belangen van de vereniging, van de in artikel 6, derde lid, bedoelde bonden en van de sport in het algemeen niet te schaden;
  d. de overige verplichtingen, welke de vereniging of één der in artikel 6, derde lid, bedoelde bonden, in naam van haar leden aangaat,
  of welke uit het lidmaatschap van de vereniging of van de bonden voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.
 2. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd
  na voorafgaande toestemming van de algemene ledenvergadering.

Geldmiddelen

Artikel 8

De geldmiddelen der vereniging zijn:
a. contributies;
b. donaties;
c. ontvangsten bij wedstrijden en uitvoeringen;
d. andere inkomsten.

Bestuur

Artikel 9

 1. Het verenigingsbestuur wordt gekozen uit de meerderjarige leden van de vereniging. Het verenigingsbestuur bestaat uit een voorzitter,
  een secretaris en een penningmeester en de voorzitter van ieder afdelingsbestuur.
  Hieraan kan voor de drie eerstgenoemde functionarissen een algemeen plaatsvervanger worden toegevoegd.
  De voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de eventuele algemeen plaatsvervanger worden in functie gekozen door de
  stemgerechtigde leden in de algemene ledenvergadering.
 2. Elk lid van het verenigingsbestuur treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van
  aftreding. De aftredende is herkiesbaar indien hij/zij dat kenbaar heeft gemaakt. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: a. door het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging; en b. door bedanken. De tijdelijke onderlinge vervanging tot de eerst volgende ledenvergadering van bestuursleden bij ziekte of ontstentenis wordt bij bestuursbesluit geregeld.
 3. Iedere afdeling kent een afdelingsbestuur, bestaande uit een oneven aantal leden met een minimum van drie, dat wordt gekozen uit en
  door de stemgerechtigde leden van de afdeling. De leden van het afdelingsbestuur moeten de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt. De voorzitter van elk afdelingsbestuur wordt afgevaardigd in het verenigingsbestuur. De leden van het afdelingsbestuur verdelen de functies en taken onderling.
 4. De wijze van verkiezen en aftreden van de afdelingsbesturen wordt bij huishoudelijk reglement geregeld.
 5. De bestuursleden kunnen te allen tijde door de vergadering die hen benoemde worden ontheven uit hun functie.
 6. Het verenigingsbestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Het kan - in een bepaald geval - één of meer zijner leden met de vertegenwoordiging belasten. Het beheert de geldmiddelen en de bezittingen van de vereniging en geeft uitvoering aan de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van de algemene ledenvergadering.
 7. Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een
  aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk, tenzij hij
  bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen
  daarvan af te wenden.

Vergaderingen

Artikel 10

 1. De vergaderingen worden verdeeld in:
  a. algemene ledenvergaderingen;
  b. afdelingsledenvergaderingen;
  c. bestuursvergaderingen;
  d. andere vergaderingen, één en ander te regelen bij huishoudelijk reglement.
 2. Binnen drie maanden na afloop van elk verenigingsjaar belegt het verenigingsbestuur een algemene ledenvergadering waarin in elk geval:
  a. door het verenigingsbestuur rekening en verantwoording over het gevoerde beleid wordt afgelegd;
  b. de verenigingsbegroting wordt vastgesteld;
  c. de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de eventuele algemeen plaatsvervanger worden gekozen.
 3. Buitengewone algemene ledenvergaderingen worden gehouden indien het verenigingsbestuur dit nodig oordeelt, of indien tenminste
  een/tiende van de stemgerechtigde leden een schriftelijk verzoek daartoe bij het verenigingsbestuur heeft ingediend. In dit laatste geval
  moet binnen vier weken na ontvangst van het verzoek de vergadering worden gehouden.
 4. Voor het einde van het verenigingsjaar belegt elk afdelingsbestuur een afdelingsledenvergadering, waarin in elk geval:
  a. het afdelingsbestuur verantwoording voor het gevoerde beleid aflegt;
  b. een ontwerp-kostenbegroting van de afdeling wordt voorgelegd;
  c. de leden van het afdelingsbestuur worden gekozen.
 5. Buitengewone afdelingsledenvergaderingen worden gehouden, indien het afdelingsbestuur dit nodig oordeelt of indien tenminste
  een/twintigste van de stemgerechtigde leden een schriftelijk verzoek daartoe bij het afdelingsbestuur heeft ingediend. In dit laatste geval
  moet binnen vier weken na ontvangst van het verzoek de vergadering worden gehouden.
 6. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het verenigingsbestuur. De afdelingsledenvergaderingen worden bijeen
  geroepen door het afdelingsbestuur. De bijeenroeping geschiedt in het cluborgaan onder vermelding van de agenda, of per separate
  uitnodiging aan elk lid en/of ouders van jeugdleden.

Stemmingen

Artikel 11

 1. Tenzij in deze statuten een gekwalificeerde meerderheid is vereist, worden besluiten van de algemene- en afdelingsledenvergaderingen
  genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
 2. Over zaken wordt mondeling of bij handopsteken gestemd, tenzij de vergadering tot schriftelijke stemming besluit.
  Indien bij deze stemming de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 3. Over personen wordt schriftelijk met ongetekende stembiljetten gestemd. Voor de schriftelijke stemming wordt door de voorzitter een
  stembureau, bestaande uit drie leden, benoemd dat belast wordt met de vaststelling van het stemresultaat.
  Ondertekende en niet of niet behoorlijk ingevulde stembiljetten worden niet meegeteld bij de bepaling van het aantal geldig uitgebrachte
  stemmen. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, vindt herstemming plaats over de personen, die het hoogste aantal stemmen hebben behaald. Bij herstemming beslist het grootste stemaantal. Indien bij herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
 4. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.


Wijziging van de statuten

Artikel 12

 1. Een voorstel tot wijziging van de statuten kan alleen worden behandeld in een algemene ledenvergadering, indien dit tenminste vier
  weken van te voren ter kennis van de leden is afgebracht. Het behoeft om te worden aangenomen tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste één/vierde van de stemgerechtigde leden aanwezig is.
  Indien geen één/vierde van de stemgerechtigde leden aanwezig is, wordt een tweede algemene ledenvergadering bijeengeroepen en
  gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit kan worden genomen, mits met meerderheid van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.
  Deze tweede algemene ledenvergadering wordt tenminste twee weken van te voren ter kennis van de leden gebracht.
 2. Een wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling
  gedaan in het cluborgaan. Ieder lid van het verenigingsbestuur afzonderlijk is tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.Ontbinding en vereffening

Artikel 13

 1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering één en ander met inachtneming
  van het bepaalde in artikel 12 eerste lid van deze statuten.
 2. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het verenigingsbestuur.
 3. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren, doch aan een alsdan door de algemene ledenvergadering aan te wijzen instelling welke zich ten doel stelt de lichamelijke opvoeding van het Nederlandse volk te bevorderen.
 4. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en van het huishoudelijk reglement voor zoveel mogelijk van kracht.
  In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".


Huishoudelijk reglement

Artikel 14

 1. Er bestaat een huishoudelijke reglement, vastgesteld in een algemene ledenvergadering. Het mag geen bepalingen bevatten, welke in strijd zijn met de wet of met deze statuten.
 2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene ledenvergadering. Zij treedt in werking op
  het moment van de vaststelling, tenzij anders bepaald.
Terug